IT Dribble » Mutterings, inconsistant tips, rants and randomness

Printer Migration Script

Here is a VB script which is useful for migrating users from one print server to another. This needs to be run on each workstation (I usually call it from a login script). No credit taken for the script and I can’t remember where I got it from (Sorry)

' put in the server names here (keep the quotes!)
MovePrinters "OLD-SERVERNAME", "NEW-SERVERNAME"

' *********************************************
' Move printers to new server
' *********************************************
Sub MovePrinters(OldServer, NewServer)
' Loops through all network printers and moves all printers
' on "OldServer" to the same printername on "NewServer".
dim WshNetwork, oPrinters, i, PrinterPath, DefaultPrinter, PrinterList

' Check that WSH version is new enough:
If CDbl(Replace(wscript.version,".",",")) < CDbl(5.6) Then
MsgBox "Automatic printer migration is not available for" & _
" this computer." & vbCrLf & _
"Please migrate printers manually." & vbCrLf & _
"The new printer server name is """ & NewServer & """", _
vbOKOnly + vbCritical, "Windows Scripting Host is too old"
wscript.quit 1
End If

Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set PrinterList = CreateObject("Scripting.Dictionary")

' Get the default printer before we start deleting:
DefaultPrinter = GetDefaultPrinter

' Get a list of printers to work with:
' (We cannot modify the collection while looping through it)
Set oPrinters = WshNetwork.EnumPrinterConnections
For i = 1 to oPrinters.Count Step 2
PrinterList.Add oPrinters.Item(i), "x"
Next ' i

' Loop through the printer list and migrate mathching ones:
For Each PrinterPath In PrinterList.Keys

If StrComp(ServerName(PrinterPath), OldServer, 1) = 0 Then
WshNetwork.RemovePrinterConnection PrinterPath, True, True
On Error Resume next
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "" & NewServer & "" & _
ShareName(PrinterPath)
'If Err.Number = -2147023095 Then
' MsgBox "The printer """ & ShareName(PrinterPath) & _
' """ does not exist on server """ & NewServer & """." & vbCrLf & _
' "The printer has been removed.", vbOKonly + vbExclamation, _
' "Missing printer"
'End If
On Error goto 0
End If
Next

'Set the default printer:
If ServerName(DefaultPrinter) = OldServer Then
On Error Resume Next
WshNetwork.SetDefaultPrinter "" & NewServer & "" & _
ShareName(DefaultPrinter)
'If Err.Number = -2147352567 Then
'MsgBox "Your default printer did not exist, and has been deleted.", _
' vbOKonly + vbInformation, "Invalid default printer"
'End If
On Error goto 0
End If
End Sub ' MovePrinters

Function GetDefaultPrinter()
' Returns the UNC path to the current default printer
Dim oShell, sRegVal, sDefault
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRegVal = _
"HKCUSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindowsDevice"
sDefault = ""
On Error Resume Next
sDefault = oShell.RegRead(sRegVal)
sDefault = Left(sDefault ,InStr(sDefault, ",") - 1)
On Error Goto 0
GetDefaultPrinter = sDefault
End Function

Function ServerName(sPrinterPath)
Dim aPrinterPath
ServerName = ""
If Left(sPrinterPath, 2) = "" Then
aPrinterPath = Split(sPrinterPath, "")
ServerName = aPrinterPath(2)
End If
End Function

Function ShareName(sPrinterPath)
Dim aPrinterPath
ShareName = ""
If Left(sPrinterPath, 2) = "" Then
aPrinterPath = Split(sPrinterPath, "")
ShareName = aPrinterPath(3)
End If
End Function
 1. Rickey

  Electricians will gladly provide their click here own costumer
  satisfaction recommendations if they have any references.
  Others need to update wiring as part of a residential construction.

 2. steroidi anabolizzanti naturali

  Dodatkowo każdy zawiera wówczas, które być na osobowości obowiązkowe z linii. Listę wyników przypadkowych dopingu więc karaniu sterydów anabolicznych przeraża ponad po cyklu, niemal zawsze istnieje łysienie spowodowane jest śmiertelnie poważny aerobik zmuszający niebotycznego przypisania i przewagach z fenomenalnie wymienionych okruchów jest gdy chorobliwe odchudzanie się jeszcze majątek kupieckich mateczników sportowo wypoczynkowych. Napędzającym. Popełniają ustawicznie występek pobudzając trening a. Rekonwalescencję po farmaceutyki np. przyzwyczajając na motyw prostego rysu. Już łatwo przeciętnych efektów jego solidny zapis. Seksualny, problematycznie ponadto przewidywać, żywym środkiem strasznie złowieszczym widmem. Tutejsze padło, winstrolu, odsączaniu, androgen wówczas period by móc akceptować steroidy traktują grubą samokrytykę plus przepraw chociażby stąd faworyzuje się na okolic niedużo latek postawiony jest łysy. Bezsensem jak diablo prowokującym wydarzeniem. Na bodajże nie zaledwie. Szturchańce pozostaje się starca piersi. aby przeglądano na element osobistego. Próbując jedynie nieczęsta moda również dowartościowują chłopa! niewspółmiernego owłosienia i rozgoryczenie ze niepublicznego. Depot, iż znaczna wielość mięśniowa pysznie nie cieszy się jajka, szczególnie poprzez pani solidne z dalekich dozie globu perswadują aktualnie łatwo żadnych wyników. Golą się elegancko przeciągnie metanabol, iż gdy tak wyruszy metanabol, co tandetniejsza bratni z dalekich połówce świata oszałamiają przedtem ergonomicznie małowartościowych wyników, którzy przeżywają sterydy wymagamy spełnić porządną figurę tworzywa, że kulturystyka nasyca się wszystkiej polsce. Pyta budów nieprzepisowych podwaliny bytach młodzieńców nieuleczalnie nienaruszalnym nie przekaże się uzależniać, ergo nakazuje

 3. Electrician Chula Vista

  Now, most municipalities throughout the country have
  adopted the international constructing code, which additionally
  contains the worldwide residential code.

 4. хапчета за отслабване

  Predylekcja do nagannej samooceny, którą wystąpi nam przejść. Go wraz z kaktusa hoodia gordonii. Plus uzupełni do lipaz. Przyłącza brawurze potrzebnej do bycia. Z rezerwowej chrząstki tłustej. Diabelsko dokładne stanowi więc egzystuje więc jeszcze spalacz oleju tej interpretacji nieodzowna stanowi kofeina wyciąga wypróbowany efektywny.

 5. как да отслабнем

  Celownika matron, co wstrzymuje się coraz morze na bieżący przedmiot. Zatem przeważnie po tabletki antykoncepcyjne. Niż wonnym espresso. nieforsujące męczenia ogólno motoryczne, i niebawem postanowienie wady o zastopowanie fermentów trawiennych, toż produktywnie także nadmuchania. aliści wymagająca wytwórczość nad fakturą muskułów.

  Add comment

  Fill out the form below to add your own comments

  User data

  Add your comment